بسم الله الرحمن الرحیم

مشخصات هتل قصرالشرق محل استقرار کاروان در مکه مکرمه

مشخصات هتل قصرالشرق

آدرس هتل: شارع ابراهیم خلیل- کوز نکاسه – اول شارع منصور – مقابل محطه النصر

قصرالشرقDSC020391 ورودی-اسانسورها نمای-هتل-21 DSC020231 DSC03515 DSC02028